آدرس: اراک، سردشت، سمت راست، میدان بسیج، جنب بلوار دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان عبدی تلفن: 34173491-086
گذری بر سی دی لحظه دشواری
چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 08:00 | نوشته شده به دست لژیون سوم | ( نظرات )


ﻣﺎﺑﺎﻳﺪﻓﻜﺮ ﻣﻬﻨﺪسی ﺭاﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻭقتی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنیﺧﺮاﺏ می شوﺩ ﻋﻠﺖ ﺭا ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻭﻟﻲ ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎیی ( اﻓﻜﺎﺭ ﻣﺎ) ﻣﻴﺴﺎﺯﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﺮاﺏ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ اﺯ ﻧﻮ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎی قبلی آنرا ﻣﻴﺴﺎﺯﻳﻢ و ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻋﻠﺖ ﻫﻢ نمی گرﺩﻳﻢ( اﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﻜﺮاﺭی و ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻜﺮاﺭی و ﺑﺎﺯ ﺗﻜﺮاﺭ) ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺯ ﮔﺮﺩﻭﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ و ﺟﺎیﺁﻧﺮا ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺁﻣﻮﺯﺵ می بینیم و ﻣﺜﻞ ﭘﺘﻚ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻭﺩ می ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺸﻮﺩ؟ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪگی ﻛﺎﺭﺑﺮﺩیﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪﺑﻪ ﭘﻴﺮﻭﺯی ﺑﺮﺳﻴﻢ و ﺑﺸﻮﻳﻢ ﻳﻚ اﻧﺴﺎﻥ اﻣﻴﺪﻭاﺭ ﺣﺘﻲ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭ اﺑﺘﺪا اﻣﻴﺪ ﻭاهیﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻭﻥ ﻟﺤﻆﻪ ﺩﺷﻮاﺭیﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩاﺕ ﻫﺴﺖ و ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮﺩی ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺸﻜﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺭﺩ.
ﻭلی ﻟﺤﻆﻪ ﺩﺷﻮاﺭیﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻆﻪ ﺩﺷﻮاﺭﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭی ﺁﻥ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻭﻋﺬاﺏ ﺁﻭﺭ.ﻣﺜﻞ بی ﺧﻮابی اﻣﺸﺐ ﺑﺮاﻱ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﺮﺩا.
اﮔﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎتی ﺩﺭ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩاﺭﻳﺪ ﻧﮕﺮاﻥ اﺯ ﺩﺳﺖ ﺩاﺩﻥ ﺁﻥ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎنی ﻛﻪ آن امکاناتوجود دارندﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی اﺯ انها اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ. 
ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮاﺯ و ﻧﺸﻴﺐ ﻫﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻭی ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭا ﺑﺴﺎﺯی و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬاﺭی و اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ اﺳﺖ.
ﺩﺭ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺯ ﺳﻔﺮ، ﺁﻗﺎیﻣﻬﻨﺪﺱ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻧﻤﻴﺪاﻧﺴﺖ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭلی ﺑﺎ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ.
ﻣﺸﻜﻞ اﻛﺜﺮ ﺳﻔﺮ اﻭﻟﻴﻬﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاهند ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﺩﺭماﻥ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻭلی ﻣﮕﺮ ﮔﻨﺪﻡ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻪ ﺛﻤﺮ میدﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﭙﺮی ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻔﻜﺮ و اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ اﻧﺴﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ میلیارﺩ ﺳﻠﻮﻝ اﻧﺴﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﻌﺠﺰﻩ اﺳﺖ .
ﺳﻔﺮ ﺗﺪریجی یعنی اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای اﺣﻴﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣﻮاﺩ می خواﻫﻨﺪ اﮔﺮ اﺯ ﺑﻴﺮﻭﻥ  به آنها مواد نرسانیم، ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺪﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﺪ.
ﺳﻔﺮ اﻭﻝ ﻣﺜﻞ ﻋﺒﻮﺭ اﺯ ﻳﺨﺒﻨﺪاﻥ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﺭاﻡ ﺣﺮﻛﺖ ﻛنی و بیﺻﺪا. ﺳﺮﺕ ﺑﻪ اﻃﺮاﻑ ﮔﺮﻡ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﻪ ﺩﺭﻩ ﺳﻘﻮﻁ ﺧﻮاهی ﻛﺮﺩ .اﻭﻟﻮﻳﺖ اﻭﻝ ﺯﻧﺪگی ﺩﺭﻣﺎﻥ اﻋﺘﻴﺎﺩ و ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﻤﺴﻔﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮ.ﺩﺭﺧﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﻭﻝ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺭﺷﺪ ﻛﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺭا ﭘﺲ ﺑﺪﻫﺪ یعنی ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻴﻮﻩ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺁﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪﺑﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﺁﺏ و ﻛﻮﺩ ﺑﺪهی وآ نرا بپرورانی و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺭﻫﺎیی ﺭسید ﺑﺮﻭﺩ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﺸﻮﺩ؟ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻴﻮﻩ ﺑﺪﻫﺪ؟
ﻭلی اﮔﺮ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﺳﺪ ﺯﻭﺩ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻨﺪﺑﺎﺩﻫﺎیﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻜﺴﺖ اما ﻣﻴﺸﻮﺩﺑﺎ ﺩﻗﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺻﺮﻑ ﻭﻗﺖ و ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﻗﻮی  و ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﺷﺪو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ ﺭا ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ.
ﺧﺪاﻭﻧﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﺮایﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ .ﺣﺎکمی ﭼﻮﻥ ﻋﻘل ﺭا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩاﺩﻩ و ﺑﺮای ﺁﻥ ﻣﺮﺯیﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺁﻧﭽﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻟﺤﻆﻪ ﺩﺷﻮاﺭیﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻆﻪ اﺣﺴﺎﺱ ﻧﻤﻴﺸﻮﺩ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭی ﺁﻥ ﺩﺷﻮاﺭی ﺩﺷﻮاﺭ اﺳﺖ ﺯﻳﺮا اﻧﺴﺎﻥ می اﻧﺪﻳﺸﺪ ﺯﻧﺪگی ﻫﻤﺎﻥ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ.

تهیه مطلب:لژیون سرکار خانم قنبری
تنظیم:همسفر صبا شهرستمی
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: سی دی های آموزشی، کارگاه های آموزشی،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفر مریم یکشنبه 26 دی 1395 15:31
عرض سلام و خداقوت خدمت خانم معصومه عزیز.عالی و مفید به مطالب اشاره کردید.برایتان ارزوی موفقیت بیشتر دارم.از صبا عزیزم هم ممنون.
مسافر هادی جمعه 24 دی 1395 14:55
سلام و خداقوت به عزیزانی که در جهت هدایت انسانها تلاش میکنندوخداقوت به لزیون خانم قنبری.
بهمن مشفق جمعه 24 دی 1395 01:28
با سلام وخداقکت بسیار عالی دست همگیتون درد نکنه مستدام باشید
همسفرژاله پنجشنبه 23 دی 1395 22:19
سلام و خداقوت ،خانم قنبری عزیز عالی بود ممنون ازشما.
همسفر مهری پنجشنبه 23 دی 1395 14:52
با سلام و خداقوت ... ممنون از حسن انتخابتون ، عالی بود ، مرسی
همسفر زهرا تقی زاده پنجشنبه 23 دی 1395 07:18
باسلام وخداقوت خدمت خانم معصومه عزیزم خیلی خوب به نکته ها اشاره کردید عالی بود موفق باشید تشکر از صبا جان
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات