نمایندگی اراک كنگره 60 تشکیلات تحقیقاتی مستقلی است که به‌منظور رهایی مصرف‌کنندگانی كه همواره خواستار رهایی از دام اعتیاد بوده‌اند و راه‌حل منطقی برای درمان خود پیدا نکرده‌اند، تشكیل گردیده است. اساس کار ما، برمبنای عشق، عقل، ایمان است. آدرس: اراک، سردشت، سمت راست، میدان بسیج، جنب بلوار دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان عبدی تلفن: 34173491-086 http://60arak.mihanblog.com 2019-08-17T14:34:46+01:00 text/html 2019-08-15T15:06:28+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی کارگاه آموزشی عمومی روزهای پنجشنبه ویژه مسافران و همسفران http://60arak.mihanblog.com/post/3689 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">هشتمین جلسه از دوره سی و نهم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران و همسفران،با استادی مسافر احمد و نگهبانی مسافر احمد و دبیری مسافر محمد،با دستور جلسه ((</font><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">کار، تحصیل، قدرت</b><font face="Mihan-Nassim" size="4">))&nbsp; در روز پنجشنبه مورخ 1398/05/24 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود</font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/0133/P%2098_05_24/IMG_9410%20%28Copy%29.JPG"></div> text/html 2019-08-15T05:49:59+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی گزارش تصوویری از تعمیرات نمایندگی پروین اعتصامی اراک http://60arak.mihanblog.com/post/3688 <div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4"><b style="">به نام حضرت دوست</b></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">گزارش تصوویری از تعمیرات نمایندگی پروین اعتصامی اراک</font></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><img src="http://up.c60.ir/repository/0133/Rahaey%2098-05-24/WhatsApp%20Image%202019-08-14%20at%2023.17.52%20%28Copy%29.jpeg"></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><br></div> text/html 2019-08-15T05:23:01+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی رهایی http://60arak.mihanblog.com/post/3687 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">به نام رهایی دهنده دلها</font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/23023/Rahaei%2096_03_24/(Copy).jpg"></div> text/html 2019-08-14T05:35:24+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی مصاحبه با دیده بان محترم آقای کامران http://60arak.mihanblog.com/post/3685 <font size="4" face="Mihan-Nassim"><span dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70);">&nbsp;گفت‌وگویی دوستانه و کوتاه با یکی از دیده‌بان های جمعیت احیای انسانی کنگره 60 جناب آقای کامران</span><span style="color: rgb(70, 70, 70);">&nbsp;در رابطه با خدمت های ایشان در این سازمان مردمی نهاد و دستور جلسه ای این هفته ی کنگره 60 در ادامه ی متن به همراه خواهیم داشت.</span></font> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/23458/mosahba/IMG_20190812_171447_003.jpg"></div> text/html 2019-08-13T15:26:44+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی کارگاه آموزشی خصوصی روزهای سه شنبه ویژه مسافران http://60arak.mihanblog.com/post/3684 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">هفتمین جلسه از دوره چهلم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران،با استادی مسافر حمید،نگهبانی مسافر مجتبی و دبیری مسافر حامد با دستور جلسه ((</font><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">کار، تحصیل، قدرت</b><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">)) در روز سه شنبه مورخ 1398/05/22 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/0133/S%2098_05_22/IMG_9369%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-08-13T15:18:32+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی جلسه هماهنگی کمک راهنمایان http://60arak.mihanblog.com/post/3683 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="4" face="Mihan-Nassim">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="4" face="Mihan-Nassim">گزارش تصویری از جلسه کمک راهنمایان</font></div></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/0133/S%2098_05_22/IMG_9384%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-08-13T15:12:00+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی گزارش تصویری از لژیون های ویلیام وایت روزهای سه شنبه http://60arak.mihanblog.com/post/3682 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">روز سه شنبه مورخه1398/05/22</font><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;لژیون های&nbsp;ویلیام ال وایت درمان اعتیاد به مصرف سیگار&nbsp;نمایندگی&nbsp;<br></font></b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>پروین اعتصامی اراک در ساعت 15:30 دایر شدند.</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/0133/S%2098_05_22/IMG_9361%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-08-13T14:30:13+01:00 60arak.mihanblog.com عادل صادقی گزارش تصویری از لژیون های ویلیام وایت روزهای یکشنبه http://60arak.mihanblog.com/post/3681 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">روز یکشنبه مورخه1398/05/20</font><font size="4" face="Mihan-Nassim">لژیون های&nbsp;ویلیام ال وایت درمان اعتیاد به مصرف سیگار&nbsp;نمایندگی&nbsp;<br></font></b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>پروین اعتصامی اراک در ساعت 15:30 دایر شدند.</b></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/ 34171/س521/س1.jpg" alt=""></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><br></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/ 34171/س521/س2.jpg" alt=""></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><br></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/ 34171/س521/س3.jpg" alt=""></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><br></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/ 34171/س521/س4.jpg" alt=""></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><br></div><div align="center" style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;">تنظیم و عکاس: مسافر عادل</div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div></div> text/html 2019-08-11T14:30:02+01:00 60arak.mihanblog.com عادل صادقی کارگاه آموزشی خصوصی روزهای یکشنبه ویژه مسافران http://60arak.mihanblog.com/post/3680 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style=""><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style=""><b style="">جلسه&nbsp; دهم از دوره سی و نهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران،با استادی مسافر ابراهیم، نگهبانی مسافر مهدی و دبیری مسافر سعید با دستور جلسه ((کار، تحصیل، قدرت )) در روز یکشنبه مورخ 1398/05/20 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/%2034171/980520/IMG_9330%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><br></div></div> text/html 2019-08-11T11:33:22+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی دل نوشته ای از همسفر ژاله http://60arak.mihanblog.com/post/3679 <div style="text-align: center;"><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#990000"><b>"بنام خدایی که از شدت حضور ناپیداست"</b></font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#990000"><b><br></b></font></div><div><img src="http://up.c60.ir/repository/0133/Etelaeyh/IMG_8017%20%28Copy%29.JPG"></div></div> text/html 2019-08-10T18:30:04+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی گزارش تصویری فعالیت های ورزشی و آموزشی در پارک جنگلی+مسابقات فوتبال عقاب طلایی http://60arak.mihanblog.com/post/3678 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">&nbsp; &nbsp;<b><i>"به نام پروردگار یکتا"</i></b></font></div><div style="font-size: 12px; line-height: 20px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><i>&nbsp;گزارش تصویری از فعالیت ورزشی و آموزشی مسافران نمایندگی پروین اعتصامی</i></b></font></div><div style="font-size: 12px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><i>&nbsp;فوتبال و والیبال در پارک</i></b><b><i>&nbsp;جنگل</i></b></font><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><i>ی شهید باهنر</i></b></div></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/0133/98-03-24/varzsh/ab(44)%20(Copy).JPG"></div> text/html 2019-08-10T07:04:48+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی کارگاه آموزشی عمومی پنجشنبه ها ویژه مسافران و همسفران +تولد سومین سال رهایی مسافر احمد http://60arak.mihanblog.com/post/3677 <div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">هفتمین جلسه از دوره سی و نهم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران و همسفران،با استادی ایجنت محترم مسافر منصور و نگهبانی مسافر احمد و دبیری مسافر محمد،با دستور جلسه ((از فرمانبرداری تا فرماندهی))&nbsp; و در ادامه برگزاری جشن تولد سومین سال رهایی کمک راهنمای محترم مسافر احمد،در روز پنجشنبه مورخ 1398/05/17 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود</font></div><div><img src="http://up.c60.ir/repository/0133/P%2098-05-17/as%281%29%20%28Copy%29.JPG"></div></div> text/html 2019-08-10T06:34:40+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی مراسم بستن پیمان ایجنتی مسافر منصور توسط دیده بان محترم احمد حکیمی http://60arak.mihanblog.com/post/3676 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">مراسم تقدیر از ایجنت نمایندگی مسافر منصور بابت چهارده ماه خدمت&nbsp; ایجنتی&nbsp; و بستن پیمان ایجنتی</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">دور دوم&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;مسافر منصور توسط دیده بان محترم احمد حکیمی</span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/0133/peyman%2098-05-17/IMG_4776%20%28Copy%29.JPG"></div> text/html 2019-08-10T06:16:50+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی کارگاه آموزشی عمومی(لژیون سردار) http://60arak.mihanblog.com/post/3675 <div style="text-align: center;"><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">کارگاه آموزشی عمومی(لژیون سردار)پنج شنبه&nbsp; 1398/05/17</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">پنج شنبه هفدهم تیرماه ۱۳۹۸جلسه هفتم از دور اول کارگاه های آموزشی عمومی کنگره ۶۰،لژیون سردار نمایندگی شعبه پروین اعتصامی به استادی"مسافر وحید" و نگهبانی "مسافر محمد" و دبیری"همسفر سارا"با دستور جلسه"بهای خدمات رایگان کنگره ۶۰ چیست؟"راس ساعت 15:30آغاز به کار نمود.</font></div><div><img src="http://up.c60.ir/repository/0133/SARDAR/photo_2019-08-10_10-49-30%20%28Copy%29.jpg"></div></div> text/html 2019-08-08T10:48:46+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی گزارش تصوویری از تعمیرات نمایندگی پروین اعتصامی اراک http://60arak.mihanblog.com/post/3674 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>به نام حضرت ذوست</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">گزارش تصوویری از تعمیرات نمایندگی پروین اعتصامی اراک</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/22845/16%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF/photo_2019-08-08_14-57-16.jpg"></div> text/html 2019-08-08T08:20:50+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی رهایی نمایندگی پروین اعتصامی http://60arak.mihanblog.com/post/3673 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">به نام رهایی دهنده دلها</font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/23023/Rahaei%2096_03_24/(Copy).jpg"></div> text/html 2019-08-07T16:09:27+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی کارگاه آموزشی خصوصی سه شنبه ها ویژه مسافران http://60arak.mihanblog.com/post/3671 <div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">ششمین جلسه از دوره چهلم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران،با استادی مسافر مهدی،نگهبانی مسافر مجتبی و دبیری مسافر حامد با دستور جلسه ((از فرمانبرداری تا فرماندهی)) در روز سه شنبه مورخ 1398/05/15 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></div><div><img src="http://up.c60.ir/repository/0133/S%2098-05-15/IMG_9289%20(Copy).JPG"></div></div> text/html 2019-08-07T05:30:40+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی گزارش تصویری از لژیون های ویلیام وایت روزهای سه شنبه http://60arak.mihanblog.com/post/3670 <div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">روز سه شنبه مورخه1398/05/15</font><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;لژیون های&nbsp;ویلیام ال وایت درمان اعتیاد به مصرف سیگار&nbsp;نمایندگی&nbsp;<br></font></b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>پروین اعتصامی اراک در ساعت 15:30 دایر شدند.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/22845/15%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF/photo_2019-08-07_10-49-44.jpg"></div> text/html 2019-08-07T05:25:27+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی گزارش تصویری کوهنوردی اعضاء نمایندگی اراک http://60arak.mihanblog.com/post/3669 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 18px;"><span data-mce-style="color: #330033; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="color: rgb(51, 0, 51);"><strong><font size="4" face="Mihan-Nassim">"به نام خدا"</font></strong></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span data-mce-style="color: #330033;" style="color: rgb(51, 0, 51);"><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">روز سه شنبه &nbsp;مورخ 1398/05</span></span><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="color: rgb(51, 0, 51);">/15</span><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="color: rgb(51, 0, 51);">&nbsp;جمعی از اعضای نمایندگی پروین اعتصامی اراک به</span><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="color: rgb(51, 0, 51);">سرپرستی</span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="color: rgb(51, 0, 51);">&nbsp;آقای مسعود&nbsp;</span><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="color: rgb(51, 0, 51);">ابراهیمی به کوه گردو صعود کردند.این صعود از ساعت 5:00 صبح</span><span style="color: rgb(51, 0, 51);">&nbsp;شروع و</span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(51, 0, 51);">&nbsp;درساعت 7:15 صبح خاتمه یافت</span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 18px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/0133/koh/%DA%A9%D9%88%D9%87/photo_2019-08-07_09-57-23%20%28Copy%29.jpg"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 18px;"><br></div> text/html 2019-08-07T05:12:57+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی اطلاعیه http://60arak.mihanblog.com/post/3668 <div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/0133/Etelaeyh/Etelayeh.jpg"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#ff0000">مراسم پیمان دوره دوم ایجنتی مسافر منصور با حضور دیده بان ارجمند&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#ff0000">آقای حکیمی روز پنجشنبه مورخه&nbsp; 98/05/17&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#ff0000">تمامی اعضاء قبل از آغاز کارگاه آموزشی حضور بهم رسانند</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-08-05T05:46:46+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی کارگاه آموزشی خصوصی روزهای یکشنبه ویژه مسافران http://60arak.mihanblog.com/post/3665 <div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">جلسه نهم از دوره سی و نهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران،با استادی مسافر بهزاد،نگهبانی مسافر احمد و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه ((از فرمانبرداری تا فرماندهی)) در روز یکشنبه مورخ 1398/05/13 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/0133/E%2098_05_13/IMG_9260%20%28Copy%29.JPG"></div>